ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนกันยายน 2563

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนตุลาคม 2563

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563

ายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนธันวาคม 2563

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนมกราคม 2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนกุมภาพันธ์  2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนมีนาคม 2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนมิถุนายน  2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือน สิงหาคม  2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือน กันยายน  2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   เดือน ธันวาคม  2564

รายงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เดือน  มีนาคม 2565

ประกาศ/ระเบียบ

ประกาศ/ระเบียบ วันที่ Download
แบบฟอร์มKTB1.pdf 13 มิ.ย. 2565, 09:35
แบบฟอร์มค่ารักษา แบบ 7131.pdf 24 ธ.ค. 2564, 14:49
ลย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน.pdf 3 ธ.ค. 2564, 15:40
บันทึกขอสลิป 30 พ.ย. 2564, 14:26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใชห้จ่าย.pdf 12 ก.ค. 2559, 14:18

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มี ภาพกิจกรรม

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง