บุคลากรของเรา

 • 230x150

  ถนิม สกุลมา

  หัวหน้างานคลัง
 • 230x150
  บุญเลิศ อัตตะชีวะ
  พนักงานการเงินและบัญชี
 • 230x150
  พิมพ์ชนก คำเหมือง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  สุทธิดา พาเวียง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  จารุวรรณ พรมสุข
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  บุญเรือง สายคำหน่อ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  อนัญญา พรรณรัตนชัย
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • 230x150
  สุกัญญา งับตะมะ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  พรรณทิพา ชีพอุดม
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  ชลลพรรษ กองเตย
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  อุษา เดชสำรี
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • 230x150
  จะสิทธิ์พร นามวงศ์
  นักวิชาการเงินและบัญชี

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง