บุคลากรของเรา

 • 230x150

  ถนิม สกุลมา

  หัวหน้างานคลัง
 • 230x150
  อุษา เดชสำรี
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • 230x150
  พิมพ์ชนก คำเหมือง
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 • 230x150
  สุทธิดา พาเวียง
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 • 230x150
  จารุวรรณ จิรังนิมิตสกุล
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 • 230x150
  จุไรรัตน์ ไม้เลี้ยง
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  บุญเรือง สายคำหน่อ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  รุศดา พรรณรัตนชัย
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 • 230x150
  สุกัญญา งับตะมะ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  รัชดาภรณ์ ทาทอน
  บุคลากร
 • 230x150
  ธีร์ชานัน ผาบัว
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 230x150
  ชนาภา เอมอารมณ์
  นักวิชาการเงินและบัญชี

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง