แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสาร Download
แบบฟอร์มKTB1.pdf
แบบฟอร์มค่ารักษา แบบ 7131.pdf
ลย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน.pdf
บันทึกขอสลิป
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใชห้จ่าย.pdf
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน.pdf
ล.ย.03 บิดามารดา.xls
แบบ บ1.แบบแสดงความประสงค์ข้าราชการบำนาญเพื่อUNDO
แบบ ข1 แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิของข้าราชการปกติเพื่อUNDO
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
แบบแสดงเจตนาของพนักงานฯเพื่อระบุบุคครับเงินสวัสดิการเงินฌาปนกิจฯ แบบ สพม3
แบบแสดงเจตนาของพนักงานฯระบุบุคคลรับบำเหน็จ(กรณีเสียชีวิต)แบบ สพม.2
คำร้องขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ แบบ สพม.4
คำร้องขอรับเงินบำเหน็จกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต แบบสพม1
แบบแสดงเจตนาของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อระบุบุคคลรับเงินฌาปนกิจฯ(สพม.๓)
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
กบข.สัญจร 3
กบข.สัญจร 2
กบข.สัญจร 1
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการ
กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
สัญญายืมเงิน
ใบสำญรับเงิน
ใบมอบฉันทะ
แบแสดงประวัติส่วนตัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบแสดงประวัติข้อมูลภาครัฐของข้าราชการ
แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง