...
แบบฟอร์มเอกสารทั้งหมด
 1. แบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้าง (แบบ 2 ลจ.)
  วันที่ 29 พ.ย. 2566, เวลา 13:21 น.
  ดาวน์โหลด
 2. แบบแสดงความประสงค์การรับค่าจ้าง (แบบ 1 ลจ.)
  วันที่ 29 พ.ย. 2566, เวลา 13:21 น.
  ดาวน์โหลด
 3. แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือน (แบบ 3 ขรก.)
  วันที่ 29 พ.ย. 2566, เวลา 13:20 น.
  ดาวน์โหลด
 4. แบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงิน (แบบ 2 ขรก.)
  วันที่ 29 พ.ย. 2566, เวลา 13:20 น.
  ดาวน์โหลด
 5. แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือน (แบบ 1 ขรก.)
  วันที่ 29 พ.ย. 2566, เวลา 13:19 น.
  ดาวน์โหลด
 6. เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย.pdf
  วันที่ 5 ต.ค. 2565, เวลา 08:52 น.
  ดาวน์โหลด
 7. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online.pdf
  วันที่ 5 ต.ค. 2565, เวลา 08:49 น.
  ดาวน์โหลด
 8. แบบฟอร์มค่ารักษา แบบ 7131.pdf
  วันที่ 24 ธ.ค. 2564, เวลา 14:49 น.
  ดาวน์โหลด
 9. ลย.01 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน.pdf
  วันที่ 3 ธ.ค. 2564, เวลา 15:40 น.
  ดาวน์โหลด
 10. บันทึกขอสลิป
  วันที่ 30 พ.ย. 2564, เวลา 14:26 น.
  ดาวน์โหลด