...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อ: 29 มี.ค. 2566, เวลา 06:19 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ - ๕๐ เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งเวียนในส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดทราบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ ที่นี้